CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn (“Tập đoàn MSG”) và các công ty/bệnh viện thành viên (gọi tắt là “MSG”) luôn xem trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong quá trình xử lý dữ liệu, thông tin, MSG luôn tuân thủ theo các nội dung bảo mật sau đây (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân”).

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này cũng được công khai trên trang thông tin điện tử chính thức (website) tại https://www.matsaigon.com/ và các ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của MSG.

I. Thông báo về mục đích và sự đồng ý

Trừ trường hợp pháp luật quy định khác:

 • Việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khác, nếu có (sau đây gọi chung là “Xử lý Dữ liệu Cá nhân”) sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của bạn, và
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân như nội dung dưới đây. Chúng tôi giới hạn dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập ở mực cần thiết cho hoặc liên quan đến những mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của Công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

II. Độ chính xác của dữ liệu

Công ty tập trung vào việc đảm bảo dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập hợp pháp luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc này là cần thiết có thể đạt được các mục đích thu thập dữ liệu, thông tin. Vì vậy, bạn cần thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

III. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Công ty có thể thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp, bao gồm những dữ liệu sau:

 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản
 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình và những người khác là người đại diện cho người bệnh;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ thư điện tử;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về sở thích, những mối quan tâm của khách hàng;
 • Các thông tin khác được yêu cầu, hoặc cần thiết cho, hoặc có liên quan đến việc khám chữa bệnh;
 • Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (website) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).
 1. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
 • Tình trạng y tế, sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án
 • Thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh khác, các vấn đề về y tế;
 • Thông tin về đặc điểm di truyển được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân
 • Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc chúng tôi phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục địch được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các bạn trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác về các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của bạn có thể được chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thưc phù hợp khác (nếu có).

IV. Mục đích Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Công ty có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với các mục đích khác nhau, cụ thể:

 1. Xác nhận danh tính của bạn, tính chính xác của dữ liệu, thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được;
 2. Đánh giá trình trạng sức khỏe của bạn;
 3. Thực hiện các chức năng và hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh;
 4. Quản lý, giám sát, kiểm soát toàn bộ quá trình khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc xác minh, rà soát, đánh giá và giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan;
 5. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khác hàng, ví dụ như liên lạc với bạn, đặc biệt về các chương trình, chính sách chăm sóc sức khỏe, nhắc nhở lịch khám, tái khám và cập nhật những thay đổi của bạn, tình trạng sức khỏe, hướng dẫn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn v.v.
 6. Theo dõi sức khỏe và các hoạt động điều trị, chăm sóc sức khỏe của bạn;
 7. Cho mục đích nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, vận hành hoạt động kinh doanh; cải thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ, hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi;
 8. Cho các hoạt động thống kê hoặc phân tích dữ liệu phục vụ cho mục đích y khoa, ví dụ như: cung cấp thông tin cho việc nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, các loại thuốc mới hay các công nghệ sử dụng trong các thiết bị y tế hiện đại; hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong ngành; nghiên cứu và phân tích thị trường;
 9. Cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài, các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, và các mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào kể trên;
 10. Tuân thủ các cam kết hoặc thỏa thuận với các cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài;
 11. Cho mục đích nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; hội chẩn, điều trị;
 12. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 13. Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của Công ty và/hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam;
 14. Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;
 15. Chia sẻ, truyền, đưa Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích tại mục này và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập đoàn MSG; đối tác, đại lý, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nhà thầu, bên tư vấn của Công ty v.v. hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 16. Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ ở bất kỳ dịch vụ y tế cụ thể nào do chúng tôi cung cấp, hoặc được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

V. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người, tổ chức khác vì những mục đích nêu tại Mục IV trên đây trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, bao gồm:

 1. Bất kỳ người, tổ chức nào liên quan đến việc khám, điều trị cho bạn; yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho bạn/Công ty; khiếu nại, yêu cầu của bạn hoặc nhằm chống lại bạn hoặc liên quan đến bạn về bất kỳ dịch vụ y tế nào được cung cấp bởi chúng tôi;
 2. Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ như dịch vụ công nghệ thông tin; viễn thông; thanh toán; tư vấn (bao gồm cả dịch vụ tư vấn pháp lý); hành chính-văn phòng; in ấn; lưu trữ tài liệu-dữ liệu; dịch vụ về trang thiết bị y tế; phần mềm; các đối tác, đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi;
 3. Các bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên gia trong ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế (bệnh viện, phòng khám, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ về y tế, nhà cung cấp thiết bị tế v.v. trong và ngoài nước);
 4. Bất kỳ công ty thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên của họ) khi việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đó là cần thiết để cung cấp, hoặc hỗ trợ cho hoặc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ y tế cho bạn;
 5. Các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 6. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi có nghĩa vụ hoặc phải chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật (bao gồm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, quy định, quy tắc ứng xử, hoặc hướng dẫn nào ràng buộc hoặc áp dụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi) hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, các cơ quan, tổ chức được thừa nhận/công nhận trong ngành, hoặc các tổ chức, hiệp hội mà chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi là thành viên;
 7. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác theo quy định của pháp luật hoặc được cho phép bởi pháp luật có liên quan.

VI. Quyền của bạn liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn có các quyền sau:

 1. Được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
 2. Đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình.
 3. Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 4. Xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 5. Yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân.
 6. Yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.
 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Xin lưu ý rằng:

 • Trong một số trường hợp, việc bạn không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp cho bạn các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc xử lý khiếu nại của bạn.
 • Khi nhận được yêu cầu từ bạn về việc thực hiện (các) quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra khi yêu cầu của bạn được thực hiện.
 • Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ bạn, trước khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (dù là do bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân), chúng tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng hoặc trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với chúng tôi hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi phải sao lưu, tiếp tục lưu trữ hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hay không nhằm mục đích tuân thủ pháp luật.

VII. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Để tuân thủ pháp luật hoặc (các) thỏa thuận theo hợp đồng, hoặc cho mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp, hoặc cho mục đích về nghiên cứu, hội chẩn, an toàn người bệnh, chúng tôi có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài. Khi làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức độ thích hợp và cần thiết để duy trì tính bảo mật cho những dữ liệu này. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

VIII. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích được quy định tại Mục IV của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Điều này cho phép chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, thông tin, hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin của bạn cho những mục đích hợp lệ được quy định tại Mục IV trên đây, ví dụ để giúp chúng tôi giải quyết các yêu cầu và khiếu nại, phòng, chống gian lận và tội phạm tài chính, phản hồi các yêu cầu của các cơ quan nhà nước v.v. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết phải được lưu trữ trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể hủy, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân đó ngay lập tức hoặc theo chu kỳ như quy định về lưu trữ dữ liệu.

IX. Cách thức Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích sử dụng, Công ty sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu Cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu Cá nhân hoặc các hành động có liên quan khác.

Các hoạt động Xử lý Dữ liệu Cá nhân có thể được Công ty thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà Công ty cho là phù hợp.

Công ty áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình Xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, Công ty không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân.

X. Tổ chức được xử lý Dữ liệu Cá nhân và các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

Công ty và các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập đoàn MSG, các đối tác, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, bên tư vấn của Công ty v.v. sẽ thực hiện việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Mục đích Xử lý Dữ Liệu Cá nhân.

Công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp để yêu cầu các bên thứ ba này cam kết thực hiện các yêu cầu bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ít nhất là theo quy định của Chính Sách này và theo quy định của pháp luật.

XI. Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng những phương thức bảo vệ an toàn phù hợp với múc độ quan trọng của dữ liệu, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.

XII. Cam kết bảo mật

Công ty cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và các chính sách bảo mật khác của Công ty.

B. CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Trong các trường hợp bạn đồng ý cho phép Công ty thu thập và lưu trữ, sử dụng hình ảnh của mình trong các Chương trình khuyến mại, quảng cáo, marketing và các hình thức xúc tiến thương mại khác. Công ty sẽ có quyền lưu trữ, sử dụng hình ảnh của bạn mà không bị giới hạn về thời gian cho các mục đích sau đây:

 • Quảng các cho việc kinh doanh của Công ty, của Tập đoàn MSG hoặc sử dụng để giới thiệu hình ảnh của Công ty, Tập đoàn MSG đến công chúng;
 • Đăng trên website, báo chí, mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác;
 • Đặt trên các tạp chí, cẩm nang hoặc các ấn phẩm nội bộ của Công ty, Tập đoàn MSG;
 • Các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật mà không là tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn.

Việc bạn đồng ý cho phép Công ty thu thập và lưu trữ, sử dụng hình ảnh của mình đồng nghĩa với việc:

 • Bạn sẽ không khiếu nại, hoặc đòi hỏi bất cứ chi phí nào về việc Công ty sử dụng hình ảnh của mình tại thời điểm thu thập cũng như trong tương lại và sẽ không rút lại sự đồng ý trong mọi trường hợp.
 • Bạn đồng ý các hình ảnh của mình có thể sử dụng ở dạng in và/hoặc các định dạng điện tử, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các hình ảnh của bạn sẽ được sử dụng duy nhất cho các mục đích dự định. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng Công ty không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và bạn đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm đối với (i) các hình thức mà các hình ảnh đó được các trang web, mạng xã hội, nhà xuất bản hoặc bên thứ ba khác sử dụng khi chưa có sự đồng ý của Công ty và (ii) các hậu quả phát sinh theo đó.

C. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trừ trường hợp pháp luật hoặc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân có quy định khác, Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này bất cứ lúc nào và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites)/Ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có) mà không cần phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của bạn. Trừ trường hợp có quy định khác về thời gian có hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung đó sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm được Công ty công bố.

Bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ y tế, hoạt động, dịch vụ, chương trình ưu đãi của Công ty hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử (websites)/Ứng dụng khác hoặc tiếp tục liên hệ với Công ty sau khi có các sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bạn mặc định đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó.

Chúng tôi khuyến khích và khuyến nghị bạn truy cập các websites của chúng tôi định kỳ và thường xuyên để cập nhật các chính sách mới nhất của chúng tôi về việc bảo mật và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân.

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trường hợp có bất kỳ câu hỏi và/hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Quý Khách vui lòng gửi yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Hotline: 0984948749
Địa chỉ email: info@matsaigon.com

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN

 • Quý khách có các thắc mắc liên quan đến phương pháp điều trị, chính sách ưu đãi, biểu
  phí, hình thức thanh toán vui lòng để lại thông tin và Mắt Sài Gòn sẽ liên hệ lại, hoặc Quý
  khách có thể gọi đến tổng đài 1900555553 để được hỗ trợ. Cảm ơn Quý khách.

đăng ký nhận tư vấn

lưu ý:

 • Lịch hẹn chỉ có hiệu lực khi Quý khách được xác nhận chính thức từ Bệnh viện thông qua
  điện thoại hoặc email.
 • Quý khách sử dụng dịch vụ đặt hẹn trực tuyến, vui lòng đặt hẹn ít nhất 24h trước
  khi đến khám.
 • Quý khách vui lòng cung cấp thông tin chính xác để được hỗ trợ nhanh nhất.
 • Trường hợp khẩn cấp hay có triệu chứng nguy hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cơ sở y tế để kịp thời xử lý.

ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH